เทรนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าฯ

คุณไพจิตร-คุณสุดที่รัก เป็นเทรนเนอร์ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา